Miljö

I vår produktion och i vårt utvecklingsarbete ska vi ständigt sträva efter en bättre miljö, både inom företaget och vår miljö i övrigt.
Vi ska också ha ett klart krav på våra leverantörer vid inköp av metaller och andra ämnen. Även överblivet material, skrot och andra restprodukter ska tas tillvara med målsättningen att återvinnas eller destrueras. Detta ska inte bli en belastning för företaget, utan en tillgång.

Kvalitet

Bema Slip AB ska se till att varje kund och dennes behov får en kvalitetsnivå som mot-svarar krav och behov. Rätt kvalitet är att leverera produkter och lösningar som svarar mot vad kunden förväntar sig. På detta sätt skapas ett långsiktigt förtroende hos våra kunder för Bema Slip AB som leverantör.
Vår kunskap och maskinpark ska möjliggöra att rätt kvalitet levereras. För att möjliggöra detta, ingår en löpande anpassning i den tekniska utvecklingen, samt kontinuerlig utbildning av personal och medarbetare.